1402/11/10 8:51:56
تلفن های روابط عمومیﺷﻤﺎره

اﺗﺎق

 

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی

ﺳﻤﺖ

ﺗﻠﻔﻦ داﺧﻠﻲ

ﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ

فاکس

59,1

مریم غفوری

ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

216

32227343

32227343

59

بهمن ﻣﺴﺘﻐﻴﺜﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

306

32227343

 

59

ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺒﺘﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

204

32227343

 

59

ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻴﺮزاده

ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

217

32227343

 

59

طیبه افکن پور

ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

32227343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر 3324
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 618

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها